شیراز بلوار فرهنگ شهر - روبروی کوچه 20 - ساختمان 94

info@firouzconstructiongroup.com

Real Estate Development

Construction Group

ارتباط ومهارت برقراری ارتباطات

انسان نمی تواند ارتباط برقرار نکند ! 

ما هم بواسطه انچه انجام میدهیم وانچه انجام نمیدهیم انچه میگوییم وانچه به زبان نمیاوریم و هم بازبان بدن به صورت ناخودآگاه یا آگاه در حال فرستادن پیام به دیگران هستیم .

که به طور کلی به این مجموعه اعمال رفتار میگویند 

برای داشتن ر فتار موثر و ارتباط موثر و کسب مهارت نیازمند سه گام مهم و اساسی هستیم 

گام اول . شناخت تمایلات رفتاری خود 

گام دوم . شناخت تمایلات رفتاری دیگران 

گام سوم . همسو شدن با تمایلات رفتاری دیگران وهمراهی نمودن با انها 

  • ارتباطات موثر
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top