شیراز بلوار فرهنگ شهر - روبروی کوچه 20 - ساختمان 94

info@firouzconstructiongroup.com

Real Estate Development

Construction Group

مطالب ناب

آینه چون نقش تو بنمود راست     خود شکن .آینه شکستن خطاست 

حکمت را از هر که آن را بیان میکند . بگیر . به گفته بنگر به گوینده منگر . 

از خدا جوییم توفیق ادب      بی ادب محروم ماند از لطف رب 

گنج های رزق در اخلاق نیکوست و موجب زیادی در روزی میگردد. زمانی که از دیگران مستغنی باشی از همه مردم ارجمند تری .

برادر که دربند خویش ست . نه برادر و نه خویش ست . آشتی دادن بین مردم بهتر از نماز و روزه  سالیانه ست 

 از خرمندان طلب کن دوستی 

زان که یاری را نشاید بی خرد 

صحبت نیکان بود مانند شکر 

کز نسیبش مغز جان یاید اثر 

هر که از ناکس طمع دارد وفا 

از درخت خشک می جوید ثمر 

منشین با بدان که صحبت بد 

گر چه پاکی تورا پلید کند 

آفتاب ار چه روشن است  او را 

پارهای ابر ناپدید کند .

 

  • مطالب ناب از بزگان ادب پارسی سعدی شیرین سخن و....

آ دمی فربه شود از راه گوش 

جانور فربه شود از راه حلق ونوش 

نزد دانشمند شنیدن بهتر از اینکه سخنرانی کنید . هرگز سخن کسی را قطع نکنید . برای دانستن بپرس نه برای ازاردن که نادان اموزنده همان دانا ست و دانای بیرون از انصاف همان نادان پرچون وچراست .

برترین دانش خود شناسی ست و بزرگترین نادانی انساننسبت به امور نفس خودش است . 

شتاب زدگی در کارها موجب میشود انسان به هدف نرسد و کارش ستوده نباشد . سعی ناکرده در این ره به جایی نرسی   فرد اگر میطلبی طاعت استاد ببر .

هم سوال از علم خیزد هم جواب 

همچنان که خار وگل از خاک واب 

چون از کاری ترسیدی خود را در ان بیفکن . زیرا سختی حذر کردن بزرگ ترست از ان چه ترس داری . 

عزمی راسخ و توکل به خدا 

امانت داری . حقیقت جویی ونشاط در کار 

روز تنعم و شب عیش و طرب مرا 

همچون شب مطالعه وروز درس نیست .

مشاوره ومشورت گرفتن 

زان که با عقلی چو عقلی جفت شد 

مانع بد فعلی وبد گفت شد .

عقل با عقل دگر دوتا شود 

نور افزون گشت و ره پیدا شد .

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top